Stichting Statiegeld op Jeugd

Stichting Statiegeld op Jeugd ( de Stichting) is een stichting gevestigd te Son en Breugel ingeschreven bij de KvK onder nummer 73826014.

Https://www.st-soj.nl; de website van de Stichting wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over haar advisering/ondersteuning en over ons vakgebied. Van bezoekers aan onze website wordt geen informatie, in welke vorm dan ook, vastgelegd en of bewaard, tenzij de bezoeker zelf verzoekt om informatie.

Bezoekers van de website kunnen informatie aanvragen door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact op te nemen. Deze persoonsgegevens worden alleen door de leden van het bestuur van de Stichting ontvangen met de bedoeling om de aanvrager te kunnen informeren over het antwoord op de vraag of vragen:

- Als het gegeven antwoord niet tot verder contact leidt, zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk worden gewist, uiterlijk binnen 30 dagen.

- Als de informatieaanvraag tot opdrachtverstrekking c.q. informatie-uitwisseling van het doel van de Stichting leidt, worden van de opdrachtgever/verzoeker de voorletters, achternaam, eventuele titulatuur, functie, telefoonnummer, e-mailadres en (zakelijke) adresgegevens vastgelegd. Feitelijk gaat het hierbij om die gegevens die (normaal gesproken) op een visitekaartje of op de website staan. Deze persoonsgegevens worden tijdens de uitvoering van de opdracht / het verzoek bewaard en na beëindiging van de opdracht/ het verzoek voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is wettelijk bepaald. Persoonsgegevens worden alleen langer dan een jaar bewaard als een onderzoek heeft geleid of nog kan leiden tot een gerechtelijke procedure.  

Persoonsgegevens worden buiten bereik van derden uitsluitend opgeslagen op beveiligde (ge-encryptie) gegevensdragers van de Stichting. Een back-up is eveneens ge-encryptie en is opgeslagen binnen een inbraakwerende en elektronisch beveiligde omgeving.

Personen waarvan de persoonsgegevens zijn opgeslagen door de Stichting hebben recht op inzage, rectificatie en het desgewenst laten wissen van hun gegevens en/of kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook bestaat voor hen te allen tijde het recht eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Personen van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt hebben het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Het vastleggen van persoonsgegevens van contactpersonen van o.a. donateurs, opdracht gevende - / verzoekende organisaties vindt plaats op basis van een wettelijke en/of contractuele verplichting aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst tussen 2 of meer partijen, waarbij de contractpartijen met name genoemd dienen te zijn.

Van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van persoonsgegevens is bij de Stichting geen sprake. Deze verklaring is gebaseerd op de AVG-wet die is ingegaan op 25 mei 2018.

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: